Monday, September 26, 2016

ముద్దులొలుకు చిన్నది

చిత్రం :  అవేకళ్లు (1967)
సంగీతం : వేదా
గీతరచయిత :  దాశరథి
నేపధ్య గానం :  ఘంటసాల, సుశీల
పల్లవి : ముద్దులొలుకు చిన్నది మురిసిపోవుచున్నది
తలపులేవో కన్నులతోటి తెలుపగోరుచున్నది
ముద్దులొలుకు చిన్నది...అహ..అహ..అహ....చిలిపి చిన్నికృష్ణుడు చెలియ చెంగు విడవడు
దాకుకున్న సొగసులన్నీ దోచుకొనక మానడు
చిలిపి చిన్నికృష్ణుడు...అహ..అహ...అహ... 
చరణం 1 :
నీ గాజుల మీద....  ఒక తీయని ముద్దు
ఆ.....ఆ....ఆ...
సిగ్గ పూవ్వుల మీద....  ఒక కమ్మని ముద్దు
ఎదపై గల నీ పైటకువెచ్చని ముద్దు
నిను మలచిన దేవునికే.... బంగరు ముద్దు...ముద్దులొలుకు చిన్నది మురిసిపోవుచున్నది
తలపులేవో కన్నులతోటి తెలుపగోరుచున్నది
ముద్దులొలుకు చిన్నది...అహ..అహ..అహ..ఆ..
చరణం 2 :
నీ కన్నుల మీద...  ఆ వెన్నెల ముద్దు...
ఆ...ఆ....ఆ...
చెలి చెక్కిలి మీద....  ఒక చక్కని ముద్దు
విరిపానుపు మీద విరబూసే ముద్దు...
కలకాలము నా మదిలో వెలిగే ముద్దు


చిలిపి చిన్నికృష్ణుడు చెలియ చెంగు విడవడు
దాకుకున్న సొగసులన్నీ దోచుకొనక మానడు


ముద్దులొలుకు చిన్నది మురిసిపోవుచున్నది
తలపులేవో కన్నులతోటి తెలుపగోరుచున్నది


లలలలల..లా...లలలలల...లా....
లలలలల..లా...లలలలల...లా....
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3531

పుత్తడి బొమ్మకు సెగలు చుట్టేచిత్రం : అల్లరి ప్రేమికుడు (1994)
సంగీతం : కీరవాణి
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, చిత్ర 
పల్లవి :పుత్తడి బొమ్మకు సెగలు చుట్టే
ముద్దుల గుమ్మకు దిగులుపుట్టే....
పన్నీటి స్నానాలు చేసే వేళలో...


నున్నని చెంపకు సిగ్గులు పుట్టే
అన్నుల మిన్నకు అల్లరి పెట్టే..
కనరాని బాణాలు తాకే వేళలో...


చేయెత్తుతున్నాం శ్రీరంగసామీ
చేయూత సాయంగా అందియ్యవేమి
నా ప్రేమ సామ్రాజ్యదేవి...


పుష్పం పత్రం స్నేహం దేహం సమర్పయామీ
నీ కన్యాధనం కాపాడగా నాదేలే హామీ


సరేనంటే రూపం తాపం సమర్పయామీ
నీ సన్నిధిలోనే సమస్తము... నివేదయామీ 

చరణం 1 :


కునుకుండదు కన్నులలోనా... కుదురుండదు గుండెలలో..
అణువణువు కోరుకుతున్నది... తియ్యని మైకం...ఎదిగోచ్చిన వన్నెల వాన... ఒదిగుండదు వంపులలో
చెరనోదిలి ఉరుకుతున్నది ... వయసు వేగం


మనసుపడే కానుకా... అందించనా ప్రేమికా
దహించితే కోరికా... సహించకే గోపికా


అదిరేటి అధరాల ఆనా...
అందం చందం అన్ని నీకే... సమర్పయామి
ఆనందమంటే చూపిస్తాలే... చెలి ఫాలోమీ


పుత్తడి బోమ్మకు సెగలు చుట్టే
ముద్దుల గుమ్మకు దిగులు పుట్టే


పుష్పం పత్రం స్నేహం దేహం సమర్పయామీ
నీ కన్యాధనం కాపాడగా నాదేలే హామీ

చరణం 2 :నులివెచ్చని ముచ్చటలోన... తొలి ముద్దులు పుచ్చుకోనీ
సరిహద్దులు దాటవే  ఒంటరి కిన్నెరసాని


నును మెత్తని సోయగమంతా... సరికొత్తగ విచ్చుకోని
ఎదరొచ్చిన కాముని సేవకు  అంకితమవనీ


అవి ఇవి ఇమ్మనీ... అదే పనిగా వేడనీ
ఇహం పరం దువ్వనీ... పదే పదే పాడనీ
తెరచాటు వివరాలు అన్నీ...


దేహం దేహం తాకే వేళ... సంతర్పయామీ
సందేహం మోహం తీరేవేళ... సంతోషయామీపుత్తడి బొమ్మకు సెగలుపుట్టే
ముద్దులగుమ్మకు దిగులు పుట్టే..
పన్నీటి స్నానాలు చేసే వేళలో...నున్నని చెంపకు సిగ్గులు పుట్టే
అన్నుల మిన్నకు అల్లరి పెట్టే..
కనరాని బాణాలు తాకే వేళలో...


చేయెత్తుతున్నాం శ్రీరంగసామీ
చేయూత సాయంగా అందియ్యవేమి


నా ప్రేమ సామ్రాజ్యదేవి...
పుష్పం పత్రం స్నేహం దేహం సమర్పయామీ
నీ కన్యాధనం కాపాడగా నాదేలే హామీ....నిన్ను చూడగానె


చిత్రం : అల్లరి ప్రేమికుడు (1994)
సంగీతం : కీరవాణి
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, చిత్ర 
పల్లవి :నిన్ను చూడగానె ప్రేమ పిచ్చి పట్టిందోచ్
పిచ్చి పట్టగానె మత్తు నాకు పుట్టిందోచ్


నిన్ను తాకగానె ఈడు రెచ్చిపోయిందోచ్
కన్ను కొట్టుకుంటె ఆపలేక చచ్చానోచ్


చిట్టిముద్దు పెట్టనా..పెట్టుకో
బుగ్గపండు కొట్టనా...కొట్టుకో


లేతపట్టు పట్టనా..పట్టుకో
మోజుకొద్ది ముట్టనా...ముట్టుకో


సోయగాల దోపిడీకి వాయిదాలు ఒప్పుకోని చోరీ వలపు నీదోచ్


నిన్ను చూడగానె ప్రేమ పిచ్చి పట్టిందోచ్
పిచ్చి పట్టగానె మత్తు నాకు పుట్టిందోచ్


నిన్ను తాకగానె ఈడు రెచ్చిపోయిందోచ్
కన్ను కొట్టుకుంటె ఆపలేక చచ్చానోచ్ చరణం 1 :అమ్మమ్మమ్మా... ఔచ్ ఔచ్
అబ్బబ్బబ్బా...  ఔచ్ ఔచ్


లాఠీ ఫ్లూటుగ మారిపోయెనమ్మా .. సరిగమా సరసమా.. లబుజుగా ఉంది లేమ్మా
లూఠీ చేసిన మనసునాది సుమ్మా.. ప్రియతమా యమయమా... చనువుగా దోచుకోమ్మా


ఖాకి బట్టలున్న ఆడ పోలీసోచ్..
జాకుపాటు జామపండు నీదోనోచ్..
కౌగిలింతలోచ్.. ఖైదుచెయ్యవోచ్
పాలపిట్టనోచ్... పూలు పెట్టవోచ్
ఒళ్ళు అప్పగించకుంటె.. కళ్ళు అప్పగించి నేను ఎట్టా నిదరపోనోచ్..


నిన్ను తాకగానె ఈడు రెచ్చిపోయిందోచ్
కన్ను కొట్టుకుంటె ఆపలేక చచ్చానోచ్


నిన్ను చూడగానె ప్రేమ పిచ్చి పట్టిందోచ్
పిచ్చి పట్టగానె మత్తు నాకు పుట్టిందోచ్
చరణం 2 :
నీలో కసి నను కాటువేసెనమ్మా.. మొహబ్బతు కసరత్తు ..ఘాటుగా సాగెనమ్మా
నీలో ఫిగరుకు బీటు తప్పదమ్మా.. కాకాపట్టు సోకేపెట్టు ప్లేటునే మార్చకమ్మా


ఆడపిల్ల అగ్గిపుల్ల అవుతుందోచ్
ఆడుకుంటె ఒళ్ళు గుల్ల అవుతుందోచ్


పాట పాడకోచ్.. పప్పులుడకవోచ్
తాపమెందుకోచ్... తాళమెయ్యవోచ్
అల్లరంత చేసి చేసి చిల్లరంత దోచుకున్న సిల్లీ గోడవ చాలోచ్..


నిన్ను చూడగానె ప్రేమ పిచ్చి పట్టిందోచ్
పిచ్చి పట్టగానె మత్తు నాకు పుట్టిందోచ్


నిన్ను తాకగానె ఈడు రెచ్చిపోయిందోచ్
కన్ను కొట్టుకుంటె ఆపలేక చచ్చానోచ్చిలిపి చిలక ఐ లవ్ యూ

చిత్రం : అల్లరి ప్రేమికుడు (1994)
సంగీతం : కీరవాణి
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, చిత్ర 
పల్లవి :ఆ...... ఆ... ఆ...... ఆ...
ఆ...ఆ....ఆహా....ఆహా


చిలిపి చిలక ఐ లవ్ యూ అన్న వేళలో...
కలికి చిలక కవ్వింతల తోరణాలలో...
చిలకపచ్చ పైటకీ... కోకిలమ్మ పాటకీ
రేపో మాపో కమ్మని శోభనం..


ఆ...... ఆ... ఆ...... ఆ...
చిలిపి చిలక ఐ లవ్ యూ అన్న వేళలో
కలికి చిలక కవ్వింతల తోరణాలలో..
చిలకపచ్చ పైటకీ... కోకిలమ్మ పాటకీ
రేపో మాపో కమ్మని శోభనంచరణం 1 :సంపంగి రేకుల్లో కొంపేసుకున్నాక కలిగే వయ్యారాల ఒంపు
ఆ..... కబురు పంపు..
ఆ.... గుబులు చంపూ...
వల్లంకి రెక్కల్లో ఒళ్ళారబోసాక వయసు గోదాట్లోకి దింపు..
ఆ.... మరుల గుంపు..
ఆ.... మగువ తెంపు..


అహో ప్రియా మహోదయా లయ దయా లగావో
సుహాసిని సుభాషిణి చెలీ సఖీ చెలావో
ఈ వసంత పూల వరదలా...ఆ..
నన్ను అల్లుకోవె తీగ మరదలా... ఆ..
నూజివీడు మావిడో...మోజుపడ్డ కాముడో... ఇచ్చాడమ్మా తీయని జీవితంఆ...... ఆ... ఆ...... ఆ...
చిలిపి చిలక ఐ లవ్ యూ అన్న వేళలో...
కలికి చిలక కవ్వింతల తోరణాలలో చరణం 2 :
నీలాలమబ్బుల్లొ నీళ్ళోసుకున్నాక మెరిసింది రేచుక్క రూపు
ఆ.... కలల కాపు...
ఆ.... కనుల కైపూ...


పున్నాల ఎన్నెల్లో పువ్వెట్టి పోయాక తెలిసింది పిల్లాడి ఊపు...
ఆ.... చిలిపి చూపు
ఆ... వలపు రేపు


వరూధిని సరోజిని ఎదే కులూమనాలీ..
ప్రియా ప్రియా హిమాలయా వరించుకోమనాలి..
కోనసీమ కోకమడతలా..
చిగురాకు రైక ఎత్తిపొడుపులా...
కొత్తపల్లి కొబ్బరో... కొంగుపల్లి జబ్బరో.. నచ్చిందమ్మా అమ్మడి వాలకంఆ...... ఆ... ఆ...... ఆ...
చిలిపి చిలక ఐ లవ్ యూ అన్న వేళలో
కలికి చిలక కవ్వింతల తోరణాలలో..
చిలకపచ్చ పైటకీ కోకిలమ్మ పాటకీ
రేపో మాపో కమ్మని శోభనం


కు కూ... కొమ్మరెమ్మ పూసే రోజు


చిత్రం : అల్లరి ప్రేమికుడు (1994)
సంగీతం : కీరవాణి
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, చిత్ర 
పల్లవి :కు కు కు కు కూ..ఊ..కొమ్మరెమ్మ పూసే రోజు....
కు కు కు కు కూ..ఊ..ప్రేమ ప్రేమ పుట్టిన రోజు
నిదురించే ఎదవీణ కడిలే వేళలో...
మామిడి పూతల మన్మధ కోయిల...


కు కు కు కు కూ..ఊ..కొమ్మరెమ్మ పూసే రోజుచరణం 1 :స్వరాలే...వలపు వరాలై...చిలిపి శరాలై...పెదవి కాటేయగా..
చలించే... స్వరాలే
వలచి వరించే ... వయసు వరాలే..
ఎదలు హరించే ... చిలిపి శరాలై...  కలలు పండించగా
గున్న మావి గుబురులో కన్నె కోయిలమ్మ
తేనె తెలుగు పాటై పల్లవించవమ్మ
మూగబాసలే... ముసి ముసి ముసి ముసి..
ముద్దబంతులై... విరియగా...
సామగ సనిదని
సామగ సనిదని
సామగ సామగ సామగ సామగ
సా..  పదసని నీ... గసరిద ద... సనిదమ
మా...  నిదమగ గ...  గమగమ దని....
సా... గేదెపుడు నీ పేదవుల్ల ద... దారి విడిచి
మా.. మార్గశిరపు గా..గాలులు మురళిగా... విన్న వేళ కన్నె రాధ పులకించే...కు కు కు కు కూ..ఊ..కొమ్మరెమ్మ పూసే రోజు....
కు కు కు కు కూ..ఊ..ప్రేమ ప్రేమ పుట్టిన రోజు
చరణం 2 :
ఆ..... అ
ఫలించే... రసాలే
తరిచి తరించే... పడుచు నిషాలో..
కవిత లిఖించే... యువత పేదాల... సుధలు పొంగించగా...
సన జాజితొడిమలో... చిన్ని వెన్నెలమ్మ
సందే వెలుగులోనే... తానమాడునమ్మ


కన్నె చూపులే... కసి కసి కసి కసి
కారు మబ్బులై... ముసరగ...
సామగ సనిదని
సామగ సనిదని
సామగ సామగ సామగ సామగ
సా... పదసని నీ...  గసరిద ద...  సనిదమ
మా...  నిదమగ గ...  గమగమ దని...


సాయమడుగు సా నీ నీ పరువము దాగ ద దిపుదు
మాఘ మ మేడల గాఢము గ..మ..మతల పూలు కోసి మాలు కోసు పలికించే....కు కు కు కు కూ..ఊ..కొమ్మరెమ్మ పూసే రోజు....
కు కు కు కు కూ..ఊ..ప్రేమ ప్రేమ పుట్టిన రోజు
Friday, September 23, 2016

మా వారు బంగారు కొండా
చిత్రం : ప్రేమ మూర్తులు (1982)
సంగీతం : చక్రవర్తి
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, సుశీల
పల్లవి :
మా వారు బంగారు కొండా...
మా వారు బంగారు కొండా... మనసైన అందాల దొంగా
పొద్దైనా మాపైనా ఎవరున్నా ఏమన్నా
కనుగీటుతు ఉంటారు...  నను వదలను అంటారుమా రాధా బంగారు కొండా..
మా రాధా బంగారు కొండా... మనసైన అందాల దొంగా
కడకొంగున కట్టేసి...  తన చుట్టు తిప్పేసి
చిలిపిగ ఉడికిస్తుంది...  కిలకిల నవ్వేస్తుంది 


మా వారు బంగారు కొండా... మా రాధా బంగారు కొండాచరణం 1 :
మురిపాలను కలబోసి చిరు ముద్దలు పెడుతుంటే
కొనవేలు కొరికింది ఎవరో
మలి సంధ్యల జిలుగులను మౌనంగా చూస్తుంటే
అరికాలు గిల్లింది ఎవరో


నిదురలోన నేనుంటే అదను చూసి ముద్దాడి
ఒదిగిపోయి చూసింది ఎవరో
ఆ తీయని చెలగాట ఆ తీరని దొంగాట
ఆడింది ఇద్దరము అవునా
..


మా వారు బంగారు కొండా.. మా రాధా బంగారు కొండా
చరణం 2 :
గుబురేసిన చీకట్లో గుబులేదో నటియించి
గుండె మీద వాలిపోలేదా
గుడిమెట్లు దిగుతుంటే పడిపోతావంటూ
నా నడుమండి పెనవేయలేదా


సీమంతం కావాలా శ్రీమతిగారు అంటే
సిగ్గుతో తలవాల్చలేదా
ఆ సిగ్గు ఏమందో ఆ మదిలో ఏముందో
ఆనాడె తెలుసుకోలేదా..
మా రాధా బంగారు కొండా... మనసైన అందాల దొంగా
పొద్దైనా మాపైనా ఎవరున్నా ఏమన్నా
కనుగీటుతు ఉంటారు నను వదలను అంటారు

మా వారు బంగారు కొండా.. మా రాధా బంగారు కొండా

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=2671

సిరిసిరి మువ్వల నవ్వు


చిత్రం : ప్రేమ మూర్తులు (1982)

సంగీతం :  చక్రవర్తి

నేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీల
పల్లవి :సిరి సిరి మువ్వల నవ్వు... చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు
తొలకరి జల్లుల చిరు చినుకుసిరి సిరి మువ్వల నవ్వు... చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు
తొలకరి జల్లుల చిరు చినుకు

చరణం 1 : 


చల్లని మనసే పూచింది... మల్లెల మాలిక కట్టింది 

నిను చేరి మేడలో వేసిందీ 

మురిపాల పూలు...  నీ ఆనవాలు 

మురిపాల పూలు...  నీ ఆనవాలుమనసేమో మందారం ఇంపైన సంపెంగ వయ్యారం 

పూదోటలా  విరిబాటలా పయనించుదాం 

కమ్మని కలలు కాపురము....  చక్కని వలపుల మందిరము
సిరి సిరి మువ్వల నవ్వు... చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు
తొలకరి జల్లుల చిరు చినుకు

చరణం 2 :మోహన మురళి మోగింది... మంజుల గానం సాగింది 

నా మేను నాట్యమాడింది 

హృదయాలలోన...  కెరటాలు లేచే 

హృదయాలలోన...  కెరటాలు లేచే


సరిగంగ స్నానాలు... సరసాల జలకాలు ఆడాలి 

అనురాగమే ఆనందమై... మన సొంతము 

అందాలన్నీ హరివిల్లు...  పూచిన ప్రణయం పొదరిల్లు
సిరి సిరి మువ్వల నవ్వు... చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు
తొలకరి జల్లుల చిరు చినుకు

ఆ....హా హా హా ...లా లా లా...


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=2758